مقایسه املاک

ماژول کارت املاک

قیمت فروش46,000دلار
آپارتمان استثنایی واکه تفلیس

مترمربع: 39

آپارتمان

2 روز پیش

قیمت فروش46,000دلار

مترمربع: 39

آپارتمان

2 روز پیش

شروع قیمت از27,880دلار650دلار/هر مترمربع
مجتمع مسکونی New در اخمتلی تفلیس

آپارتمان

2 هفته پیش

شروع قیمت از27,880دلار650دلار/هر مترمربع

آپارتمان

2 هفته پیش

60,000دلار1,020دلار/هر مترمربع
خرید خانه در تفلیس دنمارک هاوس

خرید خانه تفلیس – مجتمع دنمارک هاوس

lashvilii children's central hospital, tbilisi,georgia

خواب: 2مترمربع: 58.79

آپارتمان

60,000دلار1,020دلار/هر مترمربع

خواب: 2مترمربع: 58.79

آپارتمان

شروع قیمت از 37,260دلار690دلار/دلار هر مترمربع
خرید خانه تفلیس start the way
شروع قیمت از 37,260دلار690دلار/دلار هر مترمربع

آپارتمان

شروع قیمت از36,400دلار650دلار/هر متر مربع
پرنواز تفلیس
شروع قیمت از36,400دلار650دلار/هر متر مربع

آپارتمان